TB thực hiện đồ án môn học - hk2A năm học 2019-2020
THÔNG BÁO
V/v: Thực hiện đồ án môn học - HK2 đợt A - Năm học 2019-2020

1./ Kế hoạch thực hiện : 
- Thời gian nhận đề bài : Từ 25/05/2020 - 30/05/2020 (Theo lịch cụ thể của từng môn, nhóm trong file đính kèm).
- Thời gian thực hiện Đồ án : Từ 01/06/2020 - 23/08/2020
- Thời gian nộp báo cáo cho GVHD và chấm điểm đánh giá : Từ 24/08/2020 - 30/08/2020

2./ Về việc xin phòng :

- Liên hệ xin phòng hướng dẫn & kiểm tra đánh giá báo cáo cuối kỳ (xin trước 02 ngày) : Cô. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Email: ntt.mai@hutech.edu.vn

3./ Lưu ý :
- Các biểu mẫu cần có khi thực hiện đồ án môn học : Phiếu giao đề tài  + Phiếu theo dõi tiến đ & đánh giá kết quả. (Hai phiếu này sẽ được đóng vào trong cuốn báo cáo , và có đầy đủ chữ ký của GVHD.)
- Sinh viên ký tên nhận đề bài vào bảng điểm của Giảng viên

 
Viện kỹ thuật Hutech           
(Đã ký)                         
PGS. TS. Nguyễn Thanh Phương

 
14584273