Thông báo danh sách đủ điều kiện bảo vệ ĐATN - HK2 năm học 2019-2020
Thông báo danh sách đủ điều kiện bảo vệ ĐATN - HK2 năm học 2019-2020

1/ Danh sách đủ điều kiện bảo vệ ĐATN (file đính kèm) 
2/ Thông báo công tác chuẩn bị cho ngày hội Hutech Techshow năm 2020 (Lần 4)
Lưu ý: Sinh viên xem file đính kèm
14585818