Thông báo Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp - Học kỳ 1 - Năm học 2022-2023

Thông báo Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp - Học kỳ 1 - Năm học 2022-2023 3

 3. Lưu ý
  • Sinh viên nộp ĐCTT trực tiếp đến GVHD ký duyệt (Viện sẽ xác nhận sau khi SV nộp Báo cáo thực tập TN hoàn chỉnh).
  • Về việc thay đổi doanh nghiệp: Sinh viên chỉ đổi doanh nghiệp thực tập trong thời gian đăng ký GGT. Sau thời gian thực tập chính thức (sau ngày 05/09/2022) SV thay đổi doanh nghiệp thực tập phải làm đơn xem xét phải có xác nhận của GVHD và nộp về VP Viện kỹ thuật.
  • Sinh viên không có tên trong Danh sách đính kèm liên hệ VP Viện Kỹ thuật (E1-02.08) gặp Cô Tuyết Mai để được hỗ trợ.

                                                                      TP.HCM, ngày 02 tháng 08 năm 2022
                                                                           VIỆN KỸ THUẬT HUTECH

 
14603078
Đính kèm: