V.KT_THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỲ 1B NĂM HỌC 2022 -2023 (25/10/2022)

THÔNG BÁO 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ 1B NĂM HỌC 2022-2023
 
1. Kế hoạch thực hiện đồ án môn học (10 tuần: từ ngày 03/10/2022-18/12/2022):
• Thời gian SV gặp GVHD nhận đề tài đồ án môn học: Từ ngày 29/9/2022-02/10/2022 (SV liên hệ GV)
• Thời gian thực hiện: Từ 03/10/2022-18/12/2022
• Thời gian GVHD tổ chức báo cáo đồ án môn học: Từ 19/12/2022-21/12/2022
• Thời gian GVHD nộp điểm về Viện: 22/12/2022-23/12/2022

2. Danh sách GVHD: TẠI ĐÂY
3. Lưu ý :
  • Đối với báo cáo đồ án môn học, kể từ học kỳ 1 năm học 2022-2023 sẽ có 2 giảng viên đồng tham gia buổi báo cáo kết thúc đối với từng học phần. Sinh viên điền và in 2 phiếu số 6, 7 chấm điểm gửi giảng viên vào ngày báo cáo kết thúc học phần.
  • Các biểu mẫu cần có khi thực hiện đồ án môn học: Phiếu giao đề tài + Phiếu theo dõi tiến độ & đánh giá kết quả. (Hai phiếu này sẽ được đóng vào trong cuốn báo cáo, và có đầy đủ chữ ký của GVHD).
  • Hình thức thực hiện đồ án: Trực tiếp + Trực tuyến
 VIỆN KỸ THUẬT HUTECH
 KT. VIỆN TRƯỞNG
 P. VIỆN TRƯỞNG
 (đã ký)
 PGS. TS. Nguyễn Hùng
14606357