SINH VIÊN - THÔNG BÁO
TB mở lớp theo yêu cầu HK1 đợt B năm học 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Viện Kỹ thuật Hutech THÔNG BÁO V/v mở bổ sung các lớp theo yêu cầu trong HK1 đợt B năm học 2019-2020 Tạo điều kiện để sinh viên năm cuối đăng...
Danh sách GVHD và kế hoạch thực hiện Đồ án môn học - HK1 năm học 1920 Kế hoạch thực hiện Đồ án môn học HK1 năm học 2019-2020   Thời gian thực hiện đồ án môn học: 07/10/2019 - 08/12/2019 Thời gian GVHD chấm điểm báo cáo: 09/12/2019 - 15/12/2019 Thời gian GVHD nộp điểm...
Danh sách chính thức GVHD thực tập tốt nghiệp - HK1 năm học 1920 1. Sinh viên xem danh sách đính kèm 2. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp - Thời gian thực tập tốt nghiệp (TTTN) : Từ 30/09/2019 - 24/11/2019 (8 tuần) - Thời gian hoàn thành, in báo cáo TTTN và trình GVHD chấm điểm và ký...
Danh sách chính thức GVHD đồ án Tốt nghiệp - Hk1 năm học 1920 1. Sinh viên xem file danh sách đính kèm 2. Kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp - Thời gian thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) : từ 30/09/2019 - 22/12/2019 - Thời gian sinh viên nộp phiếu giao nhiệm vụ về VP Viện...
Kế hoạch thực hiện đồ án môn học - Hk1 năm học 19-20 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK1 NĂM HỌC 2019-2020   - Thời gian thực hiện đồ án môn học: 07/10/2019 - 08/12/2019 - Thời gian GVHD chấm điểm báo cáo đồ án môn học : 09/12/2019 - 15/12/2019 (...
Kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp - Hk1 năm học 2019-2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK1 NĂM HỌC 2019-2020   - Thời gian đổi GVHD (nếu có) : Từ 17/09/2019 đến sáng 23/09/2019 - Thời gian Viện công bố DSGV hướng dẫn chính thức : thứ 3 ngày 24/09/2019 -...
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp - Hk1 năm học 19-20 KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - HK1 NĂM HỌC 2019-2020   - Thời gian đổi GVHD (nếu có) : Từ 17/09/2019 -19/09/2019 - Thời gian đăng ký giấy giới thiệu (GGT) trực tuyến : Từ 20/09/2019 - 25/09/2019 - Thời...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC