Kế hoạch thực hiện "Thực tập tốt nghiệp" - Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

  Kế hoạch thực hiện "Thực tập tốt nghiệp" - Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023 3

Theo kế hoạch đào tạo học kỳ 2A - năm học 2022-2023, học phần “Thực tập tốt nghiệp” sẽ triển khai như sau:

         1. Đối tượng sinh viên thực hiện

- Sinh viên khóa 2019 các ngành: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Công nghệ kỹ thuật ô tô (đối với các sinh viên thực hiện Đồ án tốt nghiệp).

- Sinh viên khóa 2019 Chương trình Việt - Nhật các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa và Công nghệ kỹ thuật ô tô.

         2. Thời gian thực hiện
   Kế hoạch thực hiện "Thực tập tốt nghiệp" - Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023 34
3. Lưu ý
  • Đường link tra cứu thông tin Giảng viên hướng dẫn:
         https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=523&dot=65    
  • Về việc thay đổi doanh nghiệp: Sinh viên chỉ đổi doanh nghiệp thực tập trong thời gian đăng ký GGT. Sau thời gian thực tập chính thức (sau ngày 06/02/2023) SV thay đổi doanh nghiệp thực tập phải làm đơn xem xét phải có xác nhận của GVHD và nộp về VP Viện kỹ thuật.
 
  • Sinh viên lưu ý phải photo đề cương đã đóng dấu của Viện và giấy giới thiệu đóng vào quyển báo cáo thực tập, bản gốc sinh viên nộp cho Doanh nghiệp.
 
  • Sinh viên không có tên trong dữ liệu tìm kiếm liên hệ VP Viện Kỹ thuật (E1-02.08) gặp Cô Tuyết Mai để được hỗ trợ.
 
                                                                                            VIỆN KỸ THUẬT HUTECH  
14607399
×