THÔNG BÁO TIẾN SĨ

Hướng dẫn hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề 1 - NCS QTKD khóa 2015 - Đợt 1 và 2

Hướng dẫn hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề 1 - NCS QTKD khóa 2015 - Đợt 1 và 2

Căn cứ Thông báo số 75/TB-V.ĐTSĐH ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học (ĐTSĐH) về việc hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề 1 - Luận án tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh Khóa 2015 - Đợt 1 và 2; Thời gian nộp bản hoàn chỉnh báo cáo...