Kết quả Lớp Cảm tình Đoàn (Đợt 2 - Ngày 27/5/2017)

Thủ tục Kết nạp Đoàn viên
Sinh viên phải hoàn thành hồ sơ gồm:

1. Giấy Chứng nhận hoàn thành Lớp Cảm tình Đoàn (Đoàn trường sẽ dựa tên kết quả chính thức đăng tải trên website)
2. Giấy đảm bảo (giới thiệu) vào Đoàn (biểu mẫu đính kèm)
3. Biên bản họp Chi Đoàn (biểu mẫu đính kèm)
4. Sổ Đoàn viên (ghi rõ phần thông tin và Đơn xin vào Đoàn)
=> Tất cả hồ sơ trên sinh viên liên hệ nộp trực tiếp về VP Đoàn TN - Hội SV (ô số 6,7,8) để tiến hành thủ tục Kết nạp. Hạn cuối: 11g00 ngày 24/6/2017

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ VP Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên
Điện thoại: 
(08) 35 120 293 – Email: doanthanhnien@hutech.edu.vn.
14563043