Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ số 2944/KH-ĐKC ngày 30 tháng 09 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Nhà Trường tổ chức “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2023”.

Theo đó, 
SV có nguyện vọng viết bài có thể đăng ký về khoa, Lãnh đạo Khoa sẽ phân công GVHD. Cụ thể:

- SV đăng ký vui lòng hoàn thiện mẫu đăng ký (file đính kèm) gửi về Khoa

      + File mềm gửi về email: svnckh.qtkd@gmail.com

      + File cứng: In ra, ký tên và gửi về Văn phòng K.QTKD (A-02.23)

- Thời gian đăng ký: hạn chót là ngày 17/02/2023

Các mốc thời gian thực hiện dự kiến:

- Phân công GVHD: 25/02/2023
- Thời gian tác giả/nhóm tác giả gửi bài: 05/04/2023 (Khoa sẽ có email thông báo và hướng dẫn sau)
- Thời gian thông báo kết quả phản biện: 05/05/2023
- Thời gian gửi bài hoàn chỉnh: 15/05/2023 
(Khoa sẽ có email thông báo và hướng dẫn sau)

 

14608328