NCKH - SINH VIÊN
TB v/v đăng ký và kế hoạch thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2018 - 2019 Lưu ý: Sinh viên đăng ký tham gia NCKH truy cập vào Nhóm facebook và Fanbage sau để trao đổi và cập nhật các thông tin cần thiết: Group: https://www.facebook.com/groups/2062475783783791/...
Biểu mẫu cập nhật tiến độ thực hiện đề tài NCKH Sinh viên Lưu ý: Các nhóm tải biểu mẫu cập nhật tiến độ và thực hiện báo cáo định kỳ theo kế hoạch.
DANH SÁCH GVHD NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016 SV bắt đầu liên hệ với GVHD theo số điện thoại và emai trên danh sách
DS GVHD nghiên cứu khoa học sinh viên, năm học 14 -15 - SV bắt đầu liên hệ với GVHD theo số điện thoại và emai trên danh sách
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC