NCKH - SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2023 Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ số 2944/KH-ĐKC ngày 30 tháng 09 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Nhà Trường tổ chức “Hội...
KỶ YẾU HỘI NGHỊ SV NCKH HUTECH 2022 SV truy cập TẠI ĐÂY để tải file mềm Kỷ yếu Hội nghị SV NCKH HUTECH 2022
Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2022 Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ số 2104/KH-ĐKC ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Nhà Trường tổ chức “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2022”. Các...
KỶ YẾU HỘI NGHỊ SV NCKH HUTECH 2021 SV truy cập TẠI ĐÂY để tải file mềm Kỷ yếu Hội nghị SV NCKH HUTECH 2021
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC