SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Kế hoạch thực hiện Đồ án chuyên ngành QTKD - HK3 – NH 2021 - 2022 (11/07/2022 - 18/09/2022) - SV theo dõi Kế hoạch và  thông tin GVHD thực hiện Đồ án học phần chuyên ngành trên phần Thông báo của website khoa QTKD; - SV thực hiện theo đúng hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu Đồ án học phần chuyên...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP - LỚP MỞ THEO YÊU CẦU - ĐỢT 5 - NGÀNH QTKD VÀ ĐỢT 1 - NGÀNH LOGISTICS &QL CHUỖI CUNG ỨNG - HK3 – NH 2021 - 2022 (11/07/2022 – 04/09/2022) - SV theo dõi Kế hoạch và thông tin GVHD thực hiện BCTT trên phần Thông báo của website khoa QTKD; - SV thực hiện theo đúng hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu BCTT; - SV xem thông tin chi tiết tại...
Thi Học kỳ 2B: Sinh viên nộp đơn nhận/xóa điểm I và chuyển ca thi đến 20/6 Từ 13/6, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã có thể truy cập tài khoản cá nhân để xem lịch thi Học kỳ 2B năm học 2021-2022. Sinh viên có nguyện vọng nhận điểm I, xóa điểm I và chuyển...
KẾ HOẠCH THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH - NGÀNH LOGISTICS &QLCCU - KHÓA 2019+KHÓA 2020 -ĐHCQ+VJIT - HK2B + HK3 – NH 2021 - 2022 - SV theo dõi Kế hoạch và thông tin GVHD thực hiện TTCN trên phần Thông báo của website khoa QTKD; - SV thực hiện theo đúng hướng dẫn; - SV xem thông tin chi tiết tại File đính kèm.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC