SINH VIÊN - BIỂU MẪU
MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THỰC TẬP LƯU Ý: Sinh viên tải biểu mẫu --> thực hiện đăng ký, sau đó gửi file cứng về Văn phòng Khoa QTKD (A-02.23), đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: khoaquantrikinhdoanh.sv@gmail.com trước ngày 10/04/2019 để Khoa...
BIỂU MẪU THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THỰC TẬP Lưu ý: SV cung cấp thông tin cho nhóm trưởng. Nhóm trưởng tổng hợp các thông tin và nhập vào file excel. Sau đó, nhóm trưởng gửi file này về cho Khoa: khoaqtkd.thongtinbctt@gmail.com và GVHD, chậm...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC