SINH VIÊN - BIỂU MẪU
Mẫu giấy thi mới áp dụng từ HK 1B năm học 2021-2022 Sinh viên tải mẫu giấy thi mới từ file đính kèm để sử dụng từ học kỳ 1B năm 2021-2022./.
MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THỰC TẬP LƯU Ý: Sinh viên tải biểu mẫu --> thực hiện đăng ký, sau đó gửi file cứng về Văn phòng Khoa QTKD (A-02.23), đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: khoaquantrikinhdoanh.sv@gmail.com trước ngày 10/04/2019 để Khoa...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC