MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THỰC TẬP
LƯU Ý: Sinh viên tải biểu mẫu --> thực hiện đăng ký, sau đó gửi file cứng về Văn phòng Khoa QTKD (A-02.23), đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: khoaquantrikinhdoanh.sv@gmail.com trước ngày 10/04/2019 để Khoa tổng hợp gửi thông tin về doanh nghiệp.
14575066