BIỂU MẪU THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THỰC TẬP
Lưu ý:
  • SV cung cấp thông tin cho nhóm trưởng.
  • Nhóm trưởng tổng hợp các thông tin và nhập vào file excel.
  • Sau đó, nhóm trưởng gửi file này về cho Khoa: khoaqtkd.thongtinbctt@gmail.com và GVHD, chậm nhất là hết ngày 31/03/2018
14569062