Hướng dẫn viết BCTT tốt nghiệp - Kèm biểu mẫu xác nhận của đơn vị thực tập + Nhận xét của GVHD
123318