KH Thực tập tốt nghiệp cho SV K.14ĐH-ngành Marketing, 16HQT03, MA1 và Lớp mở theo yêu cầu - đợt 2
NỘI DUNG:
  • SV vui lòng xem kỹ  Kế hoạch thực hiện BCTT. Đồng thời, thực hiện đúng các biểu mẫu và hướng dẫn viết BCTT theo yêu cầu.
  • SV vui lòng xem kỹ file hướng dẫn để vào xem đúng thông tin thực hiện BCTT của mình nhằm thực hiện đúng kế hoạch thực hiện BCTT.
  • SV vào đường link sau để kiểm tra thông tin GVHD: http://sinhvien.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuGVHD
 Thời gian thực hiện BCTT từ 26/02/2018 đến 22/04/2018
14568366