Kế hoạch Báo cáo thực tập - Lớp mở theo yêu cầu - Đợt 1 - HK1A - NH 20-21
SV vui lòng xem kỹ kế hoạch thực hiện BCTT  và thông tin trên trang portal cá nhân theo link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=334&dot=23 , đồng thời thực hiện đúng các biểu mẫu và hướng dẫn viết BCTT theo yêu cầu. 
14585900