THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VƯỢT VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN BÁO CÁO THỰC TẬP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH (ÁP DỤNG TỪ HK2-NĂM HỌC 2020-2021)
- THỜI GIAN: ÁP DỤNG THÔNG BÁO TRÊN TỪ HK2 - NĂM HỌC 2020-2021.
- ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN CÁC KHÓA TỪ 2017 TRỞ VỀ SAU ĐĂNG KÝ HỌC VƯỢT CÁC HỌC PHẦN  BÁO CÁO THỰC TẬP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH.
 
* LƯU Ý: 
 + SV đủ điều kiện và có mong muốn đăng ký vượt đối với các học phần nêu trên vui lòng in bảng điểm từ phòng ĐT-KT. 
 + SV sẽ làm Đơn đăng ký vượt BCTT/KLTN/Đồ án môn học chuyên ngành theo mẫu Khoa QTKD tại VPK QTKD.
 + Thời gian và các thông tin thực hiện BCTT/KLTN/Đồ án môn học chuyên ngành sẽ KHÔNG THỂ HIỆN tại website: http://daotao.hutech.edu.vn/
 + SV thường xuyên chủ động theo dõi Kế hoạch thực hiện, thông tin GVHD tại website khoa QTKDhttps://www.hutech.edu.vn/khoaqtkd/sinh-vien-khoa/thong-bao

14586480