KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP - HK2A – NH 2020 - 2021 – KHÓA 2017 - ĐH CHÍNH QUY + 18HQTA1 + 18LDQTB1 (01/03/2021 - 25/04/2021)
- SV theo dõi Kế hoạch thực hiện BCTT trên phần Thông báo của website khoa QTKD.
- SV thực hiện theo đúng hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu BCTT.

14589440