Kế hoạch thực hiện báo cáo thực tập – HK Hè – NH 2020 - 2021 – Các lớp mở theo yêu cầu - Đợt 5 (02/08/2021 - 26/09/2021)
- SV theo dõi Kế hoạch và thông tin GVHD thực hiện BCTT trên phần Thông báo của website khoa QTKD.
- SV thực hiện theo đúng hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu BCTT.


 
14592261