Kế hoạch thực hiện Đồ án chuyên ngành QTKD - HK1B – NH 2021 - 2022 (15/11/2021 - 23/01/2022)
- SV theo dõi Kế hoạch và  thông tin GVHD thực hiện Đồ án chuyên ngành trên phần Thông báo của website khoa QTKD;
- SV thực hiện theo đúng hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu Đồ án chuyên ngành;
- SV xem thông tin chi tiết tại File đính kèm.
14598183