Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp - Lớp mở theo yêu cầu - Đợt 2 - HK2B - NH 21-22 (03/05/2022 - 04/09/2022)
SV vui lòng xem kỹ kế hoạch thực hiện KLTN  và thông tin GVHD trên trang portal cá nhân theo link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=334&dot=23 , đồng thời thực hiện đúng các biểu mẫu và hướng dẫn viết KLTN theo yêu cầu;
- SV xem thông tin chi tiết tại File đính kèm.

14601518