KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP - LỚP MỞ THEO YÊU CẦU - ĐỢT 5 - NGÀNH QTKD VÀ ĐỢT 1 - NGÀNH LOGISTICS &QL CHUỖI CUNG ỨNG - HK3 – NH 2021 - 2022 (11/07/2022 – 04/09/2022)
- SV theo dõi Kế hoạch và thông tin GVHD thực hiện BCTT trên phần Thông báo của website khoa QTKD;
- SV thực hiện theo đúng hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu BCTT;
- SV xem thông tin chi tiết tại File đính kèm.
14602524