THÔNG BÁO (KHẨN) – VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - KHÓA 2019 - HK2A - NH 2022 -2023

Từ HK2A – NH 22-23, về việc thực hiện học phần Thực tập tốt nghiêp ngành QTKD (BUS525); Thực
tập tốt nghiêp ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (MAN5001) và Khóa luận tốt nghiệp ngành
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (MAN4002) 
sẽ có thay đổi về nội dung báo cáo ; doanh nghiệp thực
tập; triển khai thực hiện học phần nhằm giúp SV có nhiều cơ hội áp dụng kiến thức đã học vào thực tế
doanh nghiệp. 
SV xem kỹ Thông báo và thực hiện theo đúng các mốc thời gian, nội dung thông báo.
THÔNG BÁO (KHẨN) – VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - KHÓA 2019 - HK2A - NH 2022 -2023 15THÔNG BÁO (KHẨN) – VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - KHÓA 2019 - HK2A - NH 2022 -2023 16THÔNG BÁO (KHẨN) – VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - KHÓA 2019 - HK2A - NH 2022 -2023 17
14607466