BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ VÀ ĐIỀU LỆ HỘI THAO CẤP TRƯỜNG NH 2018 - 2019
Các bạn sinh viên khi đăng ký tham gia Hội thao cấp trường phải đọc và nắm rõ các quy định trong Điều lệ Hội thao Hutech Games NH 2018 - 2019.
14573834