Kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho SV - HK2 - 2018 - 2019
Update 04.04.2019
Cập nhật lại hình thức cấp phát giấy giới thiệu.
------------------------------------
Sinh viên (Chính khóa, VJIT, học vượt, học trả nợ,...) lưu ý xem kế hoạch (file đính kèm) và thực hiện đúng quy định và các mốc thời gian.
Link xem các biểu mẫu thực hiện Báo cáo tốt nghiệp:
https://www.hutech.edu.vn/khoaqtnhks/sinh-vien-khoa/bieu-mau/14556367-bieu-mau-thuc-hien-bao-cao-thuc-tap-tn-ap-dung-tu-nam-2016-tro-di
14573747