Thông báo về việc nộp bài và báo cáo NCKH Sinh viên đợt 1 năm 2017 - 2018

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
          KHOA KẾ TOÁN –TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v: NỘP VÀ TỔ CHỨC BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN, ĐỢT 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

 
A.NỘP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN 1
 
Sau một thời gian phát động NCKHSV, dưới sự hướng dẫn giảng viên và sự hăng say, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học của sinh viên, để chuẩn bị cho buổi xét duyệt các đề tài, chọn lọc các đề tài có nội dung tốt đề xuất gửi dự thi các cấp, Khoa KT- TC- NH yêu cầu các nhóm tác giả nộp bài báo cáo nghiên cứu, cụ thể như sau:
- Địa điểm: tại VPK, nộp cho Cô Tường Oanh/ Cô Như Quỳnh
- Thời gian: từ 8 giờ sáng đến 15 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2018
- Hình thức nộp: 1 quyển báo cáo đồng thời gửi email toàn văn bài báo cáo qua địa chỉ email: nckhsv.kttcnh@gmail.com (Nhan đề gửi ghi tên đề tài, tên tác giả)
Để chuẩn bị cho buổi báo cáo, yêu cầu các nhóm chuẩn bị slide powerpoint, thời gian báo cáo từ 10 đến 15 phút/đề tài
B. BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN 1
Khoa KT-TC-NH dự kiến sẽ tổ chức báo cáo đề tài nghiên cứu NCKH đợt 1của sinh viên.
Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2018
Địa điểm: sẽ báo phòng sau
Thành phần tham dự
  • Lãnh đạo khoa KT-TC-NH
  • Giảng viên khoa KT-TC-NH
  • Ban giám khảo (Cô Hạnh, Thầy Thắng, Cô Tường Oanh)
  • Toàn thể sinh viên đăng kí tham gia nghiên cứu khoa học và những sinh viên quan tâm đến NCKH (SV đăng ký danh hiệu SV 5 tốt)
                PHÓ TRƯỞNG KHOA
                 (Đã ký)
 
               ThS. CHÂU VĂN THƯỞNG
 
14583032