THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỘI THẢO NGÀY 21/10/2016
Sinh viên các Lớp: 13DXD3,4,5,6 + 13DXC01 + 13DKX01 nhớ tham dự Hội thảo đầy đủ. Sinh viên nên nghiên cứu trước nội dung báo cáo ở hội thảo để trao đổi, thảo luận và có quà tặng.
14559399