Ban lãnh đạo khoa Xây dựng
Hiện tại, khoa Xây dựng HUTECH có 01 Trưởng khoa và 01 Phó trưởng khoa:


TS. Khổng Trọng Toàn
Trưởng Khoa


TS. Trần Tuấn Nam
Phó trưởng Khoa

 
14573512