LỊCH DUYỆT ĐỒ ÁN KẾT CẤU BTCT2 LỚP 16D2XD01, NHÓM 01
ĐỒ ÁN KẾT CẤU BTCT2 LỚP 16D2XD01, NHÓM 1 SẼ DUYỆT VÀO CA 5, THỨ 4 NGÀY 31/01/2018 TẠI PHÒNG A.04.29.
SINH VIÊN LƯU Ý CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ VÀ THEO ĐÚNG LỊCH ĐÃ THÔNG BÁO
14568785