LỊCH DUYỆT ĐỒ ÁN NỀN MÓNG LỚP 16D2XD01, NHÓM 01
DUYỆT ĐỒ ÁN NỀN MÓNG
THỨ 5 NGÀY 01/03/2018 TẠI PHÒNG B.09-07
THỨ 7 NGÀY 03/03/2018 TẠI PHÒNG B.09-07
THỜI GIAN: ĐÚNG 17H30
SINH VIÊN LƯU Ý CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ VÀ THEO ĐÚNG LỊCH ĐÃ THÔNG BÁO
14568941