TB NGHỈ HỌC MÔN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CẤP CÔNG TRÌNH - 421033 - HK2 - NH 18-19 - 16LDXD02, 17HXDB1 - NHÓM 01 - THẦY HIỆP
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

THỜI GIAN: 18H00 NGÀY 07/06/2019 TẠI PHÒNG B-06.11

LỊCH BÙ GIẢNG VIÊN SẼ THÔNG BÁO SAU
14576306