THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ MÔN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG (421017) - NHÓM 01 - HOCHE_T06 - THẦY HƯNG
THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ MÔN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG (421017) - NHÓM 01 - HOCHE_T06 - THẦY HƯNG

NGÀY 25/08/2019, LÚC 06H45

TẠI: B-08.03
14577381