THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ MÔN "THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU" (EGM308) - 18HXDB1 - NHÓM 01 - THẦY TÙNG
MÔN THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU (EGM308) 
LỚP 18HXDB1

NGHỈ HỌC: CA 1, 2  NGÀY CHỦ NHẬT (08/09/2019)


PHÒNG HỌC: R1-01.12
14577557