THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ MÔN "THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU" (EGM308) - 18HXDB1 - NHÓM 01 - THẦY TÙNG
MÔN THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU

LỚP 18HXDB1

NGHỈ HỌC:

  CA 3, 4  NGÀY THỨ 7 (12/10/2019) - R1.01.12
14578215