THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ MÔN "KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG" (421017) - 17LDXDA1 - NHÓM 02 - HỌC KỲ 1A - THẦY HƯNG
MÔN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG (421017) - 02

LỚP 17LDXDA1 - HK1A

HỌC BÙ:

  CA 5  NGÀY THỨ 6 (22/11/2019) - B.07.02
14578946