THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC MÔN "THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG" (CET337) - 18HXDA1 - NHÓM 01 - HỌC KỲ 1B - THẦY TÙNG
MÔN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG (CET337) - NHÓM 01

LỚP 18HXDA1 - HK1B

NGHỈ HỌC CHỦ NHẬT, NGÀY 01/12/2019

 
14580350