BUỔI DUYỆT BẢN VẼ - ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - THẦY NAM
Sinh viên nào muốn duyệt bản vẽ hoặc hướng dẫn thêm (không bắt buộc tham dự) vui lòng lưu ý thông tin sau:

BUỔI DUYỆT BẢN VẼ 
 - ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (CET446) - THẦY NAM
  • Thời gian: ca 5 (18h00 - 20h00), Thứ năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021
  • Địa điểm: phòng B.09-07
14589739