THÔNG BÁO LỊCH HỌC HỌC PHẦN ĐỒ ÁN NỀN MÓNG (NHÓM 1,2) - LỚP THẦY TRUNG
THÔNG BÁO

Sinh viên học môn Đồ án nền móng - Lớp thầy Trung
Thời gian: 15 giờ, 16/04/2022 (Thứ 7)
Hình thức: Qua Online
Link meet: https://meet.google.com/pko-jbrc-riq

Lưu ý: SV tham gia buổi học đúng giờ để nhận Đồ án.
14601108