THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN, KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - LỚP THẦY HƯNG

THÔNG BÁO
Sinh viên theo dõi lịch học Lớp Thầy Hưng
- Đồ án kết cấu bê tông cốt thép (cet443) nhóm 01,02, lớp 19DKIA1,19DKIA2
- Kết cấu bê tông cốt thép 2 (học dạng đồ án).
sinh viên theo dõi lịch đính kèm bên dưới.
Lưu ý: Sinh viên có mặt đúng giờ.
THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN, KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - LỚP THẦY HƯNG 15
14608620