DS xét học vụ lớp tối - HK1 năm 2014-2015

Sinh viên phản hội và nộp đơn cứu xét (file đính kèm) tại văn phòng KHoa XD từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/04/2015.

Đính kèm:
0