TB thời gian nộp đồ án BTCT1 - Lớp 12VXD1

SV có tên trong danh sách đính kèm, liên hệ Cô Loan (Khoa XD) để ký tên vào danh sách. Hạn nộp bài Đồ án là

ngày 19/5/2015. (Nhóm Đồ án do Thầy Khổng Trọng Toàn hướng dẫn)

Đính kèm:
0