TB NHẮC LẠI NỘP ONLINE CHỨNG CHỈ ĐIỀU KIỆN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN 14DXD, 14DXC
THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NỘP ONLINE CÁC CHỨNG CHỈ ĐIỀU KIỆN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1. Đối tượng nộp chứng chỉ:

- Sinh viên Đại học chính quy khóa 2014 các lớp 14DXD, 14DXC

2. Hình thức nộp chứng chỉ:

- Sinh viên nộp online các chứng chỉ tại Website Phòng Đào tạo - Khảo thí: http://daotao.hutech.edu.vn/  mục NỘP CHỨNG CHỈ.

- Các chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế (IELTS, TOEIC, TOEFL, UNCLES), sinh viên nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo - Khảo thí.

3. Thời hạn nộp chứng chỉ:

- Từ ngày: 20/01/2019 đến ngày 27/01/2019
14574576