Luận án Tiến sĩ - Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Vinh
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Vinh
Tên luận án: Nghiên cứu giải thuật điều khiển STATCOM trong việc cải thiện chất lượng điện áp
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện
Giảng viên hướng dẫn: - GS.TS Lê Kim Hùng và PGS.TS. Nguyễn Hùng    
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
14589529