Luận án Tiến sĩ - Nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Dũng

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Dũng

Tên luận án: Kỹ thuật dự báo trong vận hành thị trường điện Việt Nam

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

Giảng viên hướng dẫn: - PGS.TS Trần Thu Hà và  PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
14589600