Luận án Tiến sĩ - Nghiên cứu sinh Trần Văn Thuận

Nghiên cứu sinh: Trần Văn Thuận
Tên luận án: Nghiên cứu bộ nghịch lưu tăng áp ba pha ghép tầng đa bậc                                                    (Study the three-phase cascaded multilevel switched boost inverter)
Giảng viên hướng dẫn: - TS. Nguyễn Minh Khai và PGS.TS. Ngô Cao Cường
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện


VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
14575513