Luận án Tiến sĩ - Nghiên cứu sinh Lê Đình Lương
Nghiên cứu sinh: Lê Đình Lương
Tên luận án: Áp dụng một số thuật toán cải tiến tính toán điều độ tối ưu trong hệ thống điện
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện
Giảng viên hướng dẫn: - GS.TSKH Hồ Đắc Lộc và PGS.TS. Võ Ngọc Điều    
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
14589530