DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2B - NĂM 2019-2020
THÔNG BÁO
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
HỌC KỲ 2B - NĂM HỌC 2019-2020

1. Sinh viên xem danh sách giảng viên hướng dẫn (file đính kèm).
3. Sinh viên không có tên trong Danh sách vui lòng liên hệ Văn phòng Viện (Số điện thoại: (028) 3 512 255) gặp Cô Tuyết Mai để được hướng dẫn.
2. Sinh viên thực hiện theo đúng như Thông báo ngày 01/06/2020. (https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/thong-bao/14584405-thong-bao-ke-hoach-thuc-tap-tot-nghiep-khoa-2016-hoc-ky-2b-nam-hoc-2019-2020)
 
14584455