[Ngày 18-11-2020] KÝ KẾT HỢP TÁC HUTECH - TẬP ĐOÀN SYBA
Hình ảnh buổi lễ Ký kết hợp tác giữa HUTECH - Tập đoàn SYBA
Ngày 18 tháng 11 năm 2020
 
Hình 1 - Đại diện lãnh đạo Nhà trường, Viện Kỹ thuật và lãnh đạo Công ty Tập đoàn SYBA
Hình 2 - Lãnh đạo Nhà trường và lãnh đạo phía Công ty Tập đoàn SYBA thảo luận hợp tác
 
Hình 3 - Công ty Tập đoàn SYBA  giới thiệu về qui mô, các lĩnh vực hoạt động
Hình 4 -  Lãnh đạo Viện Kỹ thuật giới thiệu Công ty Tập đoàn SYBA về qui mô phòng thí nghiệm

< VKT 20-11.2020 >

 
14588654