Kế hoạch thực hiện "Đồ án tốt nghiệp_HK2_Năm học 2022-2023 (cập nhật 05.01.2023)

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2022-2023
 


Kế hoạch thực hiện "Đồ án tốt nghiệp_HK2_Năm học 2022-2023 (cập nhật 05.01.2023) 15
Kế hoạch thực hiện "Đồ án tốt nghiệp_HK2_Năm học 2022-2023 (cập nhật 05.01.2023) 17
Kế hoạch thực hiện "Đồ án tốt nghiệp_HK2_Năm học 2022-2023 (cập nhật 05.01.2023) 19
Kế hoạch thực hiện "Đồ án tốt nghiệp_HK2_Năm học 2022-2023 (cập nhật 05.01.2023) 21
 
      Lưu ý
  • Đường link tra cứu thông tin Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên nhấn TẠI ĐÂY
  • Đường link tra cứu Biểu mẫu Đồ án tốt nghiệp: Sinh viên nhấn TẠI ĐÂY    
  • Linh tra cứu mã đề tài: Sinh viên nhấn TẠI ĐÂY
  • Link nộp phiếu đăng ký GVHD ĐATN: Sinh viên nhấn TẠI ĐÂY
  • Link nộp phiếu giao nhiệm vụ: Sinh viên nhấn TẠI ĐÂY      
  • Link nộp phiếu tên đề tài Đồ án tốt nghiệp: Sinh vên nhấn TẠI ĐÂY                                   
14607586